Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
การแสดงเจตจำนงสุจริต
อำนาจหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฟากท่า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงาน
การเงิน การคลัง พัสดุ
กิจการสภาเทศบาล
รายงานการประชุมชุมชน
รายงานแผนดำเนินงาน
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
การดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ.2565
ITA ปี พ.ศ.2566
ITA ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินผลการให้บริการ / ถาม-ตอบ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
E-service

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไปและข้อมูลฐาน
  
เทศบาลตำบลฟากท่า แบ่งการปกครองภายในเขตความรับผิดชอบออกเป็น  2  ชุมชน  ดังนี้
    1. ชุมชนบ้านวังขวัญ (เดิมคือ หมู่ที่ 1  ตำบลฟากท่า ตามลักษณะการปกครองท้องที่ได้แยก หมู่ที่ 1  ตำบลฟากท่าฝั่งบ้านวังขวัญออกเป็น หมู่ที่ 9 ตำบลฟากท่า ซึ่ง หมู่ที่ 9 ตำบลฟากท่าบางส่วนอยู่ในเขตเทศบาลตำบลฟากท่า และบางส่วนอยู่ในเขตรับผิดชอบของ อบต.ฟากท่า)
    2. ชุมชนบ้านบุ่ง (เดิมคือ หมู่ที่ 3 ตำบลสองคอน ซึ่งต่อมาตามลักษณะการปกครองท้องที่ได้แยกบ้านบุ่ง หมู่ที่ 3  ตำบลสองคอน เข้าไปอยู่ในเขตเทศบาลตำบลฟากท่า และส่วนที่เป็นบ้านสองคอน หมู่ที่ 3 ให้อยู่ในความรับผิดชอบของ อบต.สองคอน)
พื้นที่ชุมชนบ้านบุ่งและชุมชนวังขวัญมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำปาด  ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก     ปันเขตแดนระหว่าง อบต.ฟากท่า กับ เทศบาลตำบลฟากท่า  พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยของประชาชน  เป็นที่ตั้งของส่วนราชการที่สำคัญ  เช่น  ที่ว่าการอำเภอฟากท่า  สถานีตำรวจภูธรฟากท่า  สำนักงานเกษตรอำเภอฟากท่า        กศน.อำเภอฟากท่า  เทศบาลตำบลฟากท่ามีพื้นที่ทั้งหมด  0.45  ตารางกิโลเมตร  ทิศเหนือติดต่อกับ  อบต.ฟากท่า  โดยมีแม่น้ำปาดเป็นเขตแดน  ด้านซุ้มประตูทางเข้าเทศบาลตำบลฟากท่าด้านทิศเหนือติดต่อกับทางหลวงหมายเลข 117  สายอุตรดิตถ์ – อำเภอบ้านโคก  ทิศตะวันออก ติดต่อกับลำน้ำปาด และบ้านฟากท่า  หมู่ที่ 1 ตำบลฟากท่า  ด้านทิศใต้ ติดต่อกับ ลำเหมืองห้วยน้ำร้องซึ่งเป็นเส้นกั้นเขตแดนระหว่างเทศบาลตำบลฟากท่า กับ อบต.สองคอน   ด้านทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตบ้านสองคอน หมู่ที่ 3 ตำบลสองคอน

 
แผนที่เทศบาลตำบลฟากท่า
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่เทศบาลตำบลฟากท่า เป็นราบริมแม่น้ำปาด มีแม่น้ำปาดไหลผ่านเขตกั้นระหว่างเทศบาลตำบลฟากท่ากับองค์การบริหารส่วนตำบลฟากท่า ไม่มีป่าชุมชน ประชาชนใช้ประโยชน์จากแม่น้ำปาดในการอุปโภค บริโภค ไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำ

ลักษณะภูมิอากาศ
สภาพพื้นที่ของอำเภอฟากท่าส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าและภูเขา มีเทือกเขาสลับซับซ้อนและเป็นป่าดงดิบ ทำให้ลักษณะอากาศของอำเภอฟากท่าโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ฤดู  คือ
    • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่  เดือนมีนาคม – มิถุนายน
    • ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่  เดือนกรกฎาคม – กันยายน
    • ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่  เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์
 
ลักษณะของดิน
ลักษณะโดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นดินปนทรายที่มีความอุดมสมบูรณ์ กักเก็บน้ำได้น้อย
 
ลักษณะแหล่งน้ำ
อำเภอฟากท่า มีลำน้ำสำคัญ คือ ลำน้ำปาด ซึ้งมีต้นกำเนิดมาจากภูเขาทุ่งแล้งในท้องที่ตำบลม่วง   เจ็ดต้น  อำเภอบ้านโคก  แล้วไหลผ่านอำเภอฟากท่าทุกตำบลลงสู่อำเภอน้ำปาดไปบรรจบกับลำน้ำน่านที่บ้านปากปาดใต้เขื่อนสิริกิติ์  ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลฟากท่าไม่มีแหล่งน้ำที่เป็นลักษณะอ่างเก็บน้ำ ห้วย หนอง บึง แต่อย่างใด     มีแต่แม่น้ำปาด ซึ่งไหลผ่านพื้นที่เทศบาลเพียงสายเดียว  มีประปา บ่อน้ำตื้น
 
ลักษณะของไม้/ป่าไม้
ในเขตพื้นที่ความรับผิดของเทศบาลตำบลฟากท่า ไม่มีพื้นที่ป่าไม้ หรือป่าชุมชนแต่อย่างใด
 
ด้านการเมืองการปกครอง
เขตการปกครอง
เทศบาลตำบลฟากท่าได้รับการเปลี่ยนฐานะมาจากสุขาภิบาลฟากท่า เมื่อ พ.ศ. 2542  มีพื้นที่  0.45  ตารางกิโลเมตร  แบ่งเขตการปกครองออกเป็น  2  ชุมชน  คือ  ชุมชนวังขวัญ และชุมชนบ้านบุ่ง  ซึ่งแต่ละชุมชนได้จัดรูปแบบการดูแลความสงบเรียบร้อยออกเป็นคุ้ม  ทั้งหมด  12  คุ้ม  ซึ้งแต่ละคุ้มจะมีหัวหน้าคุ้มเพื่อเป็นตัวแทนประชาชนในการติดต่อประสานกับส่วนราชการ


สำนักงานเทศบาลตำบลฟากท่า

ที่ตั้ง : 209/9 หมู่ 9 ตำบล ฟากท่า อำเภอ ฟากท่า อุตรดิตถ์ 53160 
โทรศัพท์ : 055 489 055  แฟกซ์ : 055 489 055 
E-mail : faktha.mu@gmail.com
E-mail : saraban-fakthacity@lgo.mail.go.th


www.fakthacity.go.th