Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
การแสดงเจตจำนงสุจริต
อำนาจหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฟากท่า
รายงาน
การเงิน การคลัง พัสดุ
กิจการสภาเทศบาล
รายงานการประชุมชุมชน
รายงานแผนดำเนินงาน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินผลการให้บริการ / ถาม-ตอบ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
E-service
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
ข้อมูลสถิติการให้บริการน้ำอุปโภค บริโภค
สถิติการเก็บขยะ
สถิติการให้บริการถังขยะ
สถิติงานทะเบียน 1 ต.ค. 2563 - 31 มี.ค 2564
สถิติงานทะเบียนราษฎร ประจำปีงบประมาณ 2563
สถิติเรื่องร้องเรียน พ.ศ.2564
สถิติศูนย์ช่วยเหลือประชาชน พ.ศ.2564
สถิติการจัดเก็บค่าขยะมูลฝอย 2564
สถิติการให้บริการกองช่าง

สถิติการสมัครเข้าเรียนและการย้ายออกของนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลฟากท่า
สรุปผลการสารวจความพึงพอใจการให้บริการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตาบลฟากท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ประจำปี2563
ประกาศสรุปผลเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2563 ไตรมาศ1
ประกาศสรุปผลเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2563 ไตรมาศ2
ประกาศสรุปผลเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2563 ไตรมาศ3
ประกาศสรุปผลเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2563 ไตรมาศ4
ประกาศสรุปผลเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2564 ไตรมาศ1
ประกาศสรุปผลเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2564 ไตรมาศ2
ประกาศสรุปผลเรื่องร้องเรียน ประจำปี 2564 ไตรมาศ3

สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สถิติร้องเรียนทุจริต 2563
สถิติร้องเรียนทุจริต 2564

สำนักงานเทศบาลตำบลฟากท่า

ที่ตั้ง : 209/9 หมู่ 9 ตำบล ฟากท่า อำเภอ ฟากท่า อุตรดิตถ์ 53160 
โทรศัพท์ : 055 489 055  แฟกซ์ : 055 489 055 
E-mail : faktha.mu@gmail.com
E-mail : saraban-fakthacity@lgo.mail.go.th


www.fakthacity.go.th