Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
การแสดงเจตจำนงสุจริต
อำนาจหน้าที่
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาเทศบาล
แผนการดำเนินงาน
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนอัตรากำลัง
หลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
หัวหน้าส่วนราชการ
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองการประปา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลฟากท่า
หน่วยงานตรวจสอบภายใน
รายงาน
การเงิน การคลัง พัสดุ
กิจการสภาเทศบาล
รายงานการประชุมชุมชน
รายงานแผนดำเนินงาน
รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
รายงานการเงินประจำปี
รายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
การดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2564
ITA ปี พ.ศ.2565
ITA ปี พ.ศ.2566
ITA ระบบคุณธรรมและความโปร่งใส
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
การบริหารงาน
การบริหารเงินงบประมาณ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
การประเมินผลการให้บริการ / ถาม-ตอบ
แบบฟอร์มสำรวจความพึงพอใจ
สรุปผลความพึงพอใจ
สถิติผู้เข้าใช้บริการ
กระดานถาม-ตอบ / ข้อคิดเห็น
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายงานการประชุม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
กระดานถาม-ตอบ (Q&A)
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงาน
E-service
ITA ปี พ.ศ. 2566
ITA ปี พ.ศ. 2566

023  นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวข้อ :  023 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
………………………………………………………………….…………………………..
024  การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หัวข้อ :  024 การดำเนินการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
……………………………………………………………….………….……………
025  หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
หัวข้อ :  025 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1.  การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
http://fakthacity.go.th/system_files/341/5654ef5dd0dacf9157631eefbdd89ebb.pdf


2.  การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร
http://fakthacity.go.th/system_files/341/328d62e4e4e760dd6efff075b1db08f8.pdf

3.  การพัฒนาบุคลากร
http://fakthacity.go.th/system_files/341/bc04181a3479ac358e7264d78bb7c55e.pdf
 
4.  การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร

http://fakthacity.go.th/system_files/341/9cbd3b834c0f3be09831c2b803e71fda.pdf

5.  การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
http://fakthacity.go.th/system_files/341/8b71866ac4b37a6c637d0e88bf11ee1e.pdf 

 
026  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
หัวข้อ :  026  รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

........................................................................................

039  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หัวข้อ 039  ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
 

2  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่น
 

3  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่น

http://www.fakthacity.go.th/system_files/341/43866775cb6ae4818298ff8c8c1476a7.pdf
 
040  การขับเคลื่อนจริยธรรม
หัวข้อ 040  การขับเคลื่อนจริยธรรม
จัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม
แนวปฏิบัติ  Dos & Don’ts
การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่

 
041  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หัวข้อ 041  การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

 

สำนักงานเทศบาลตำบลฟากท่า

ที่ตั้ง : 209/9 หมู่ 9 ตำบล ฟากท่า อำเภอ ฟากท่า อุตรดิตถ์ 53160 
โทรศัพท์ : 055 489 055  แฟกซ์ : 055 489 055 
E-mail : faktha.mu@gmail.com
E-mail : saraban-fakthacity@lgo.mail.go.th


www.fakthacity.go.th